Skip to main content
Verditakst
Tilstandsrapport bolig
Skadetakst
Reklamasjonsrapport
Tilstandsrapport
Uavhengig kontroll
Byggelånskontroll
Næringseiendom/ Prosjektanalyse
Bygge hus – Uavhengig rådgiver

Verditakst

Verditakst benyttes i forbindelse med skifte, arv, skilsmisseoppgjør og finansiering.

Rapporten utarbeides på grunnlag av en befaring og arealmåling av boligen og inneholder en bygningsmessig beskrivelse, angivelse av arealene som er oppmålt og en markedsverdi. Markedsverdien gjenspeiler den salgssummen som boligen kan oppnå ved en omsetning i det frie markedet på takseringstidspunktet.

Vurderingene er basert på en analyse av sammenlignbare omsetninger for det aktuelle område eller bydel. I vurderingen legges det også vekt på forhold som beliggenhet, standard, størrelse/areal, sol og utsiktsforhold, nærhet til kommunikasjonsmidler, butikker, skoler og lignende.

Send oss gjerne en bestilling, så kontakter vi deg for nærmere avtale.

Tilstandsrapport bolig

Tilstandsrapport bolig med arealmåling

Tilstandsrapport bolig benyttes i forbindelse med salg av bolig og leiligheter.

Rapporten er basert på forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) og er en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen og de enkelte bygningsdelene. Den kan leveres med eller uten en vurdering av boligens markedsverdi.

Det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i tilstandsrapporten, utført i henhold til Norsk Standard, NS 3600 (teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler).

Takstmannen vil gjennomgå hele boligen og det er en fordel om rekvirenten forbereder takstmannens besøk. Se mer info under forbrukerinfo på menylinjen.

Tilstandsrapporten forutsetter at rekvirenten fyller ut en Egenerklæring. Denne finner du på menylinjen og bør fylles ut før befaringen og sendes på e-post eller leveres til takstmannen på befaringen.

Send oss gjerne en bestilling, så kontakter vi deg for nærmere avtale.

Skadetakst

Skadetakst

Bergen Takst & Eiendom utfører skadetakstoppdrag i forbindelse med skader på bygning og eiendeler for flere av forsikringsselskapene.

Vårt mål er å bidra til effektive skadeoppgjør samtidig som forsikringskunden blir ivaretatt på en profesjonell måte.
Vi har fokus rettet mot å levere rapporter med tydelig beskrevet skadeårsak og skadeomfang slik at saksbehandler får god oversikt av hendelsen og så raskt som mulig kan foreta en erstatningsbeslutning og iverksette nødvendige tiltak. Etter avtale leveres også en reparasjonskalkyle basert på markedspriser for tilbakeføring av bygningen til samme eller i det vesentlige samme tilstand som før skade. Kalkyle kan leveres i excel eller Meps.

Vårt spesialområde er vurdering av vannskader, skadedyrproblematikk og utredningssaker.

Vi er sertifisert i In4Mo med inspektør og prosjektledersertifikat.

Send oss gjerne en forespørsel, så kontakter vi deg.

Skadeskjønn

Ved større skader for eksempel store brannskader kan forsikringsselskapet velge å benytte skjønn som oppgjørsform. Skjønn foregår ved at forsikringsselskap og skadelidte oppnevner hver sin skjønnsmann som skal bli enige om forsikringsoppgjøret. I et skjønn rekonstrueres arealer og bygningsdeler. Disse legges til grunn for en detaljert beregning som utføres av skjønnsmennene i fellesskap. I skjønnssettingen bestemmer partene hva det skal skjønnes over. For bygningsskadeskjønn er det vanlig å skjønne over gjenoppføringspris (GOP), reparasjonskostnader, riving/rydding, normal reparasjonstid, husleietap og påbud.

Naturskade

Skader som etter «lov om naturskadeforsikring» direkte skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd er det vi kaller naturskadetaksering.

Vi er på Norsk Naturskadepool sin liste over godkjente takstforetak.

Reklamasjonsrapport

Reklamasjonsrapportens formål er å vurdere de reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte. Rapporten kan brukes for å dokumentere et krav overfor for eksempel eierskifteforsikringsselskap.

I rapporten vurderes de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig saksdokumentasjon. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på.

Økonomiske konsekvenser av reklamasjonen beregnes med utbedring til referansenivået dersom det konstateres et negativt avvik.

Send oss gjerne en bestilling, så kontakter vi deg for nærmere avtale.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport benyttes i tilfeller der hvor oppdragsgiver ønsker en nærmere oversikt over den tekniske tilstanden til en bygning i forbindelse med prioritering av vedlikehold.

Etter en grundig befaring av bygningen med undersøkelse av tilstanden til de ulike bygningsdelene utarbeides det en tilstandsrapport. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slit og elde. En tilstandsrapport kan omfatte en del av eller hele bygningen.

Send oss gjerne en bestilling, så kontakter vi deg for nærmere avtale.

Uavhengig kontroll

Fra 1.1.2013 ble det innført krav om obligatorisk uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder i nye byggesaker. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil.

Hvilke kontrollområder omfattes av obligatorisk uavhengig kontroll?

For tiltaksklasse 1 (bolighus)

  • Fuktsikring ved nybygging av våtrom i boliger.
  • Lufttetthet i nye boliger.

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn en boenhet.

I løpet av byggeprosjektet tar oss av all kontakt opp mot ansvarlig søker og håndverksfirmaene som er underlagt kontroll slik at dere får levert riktig kvalitet på våtrom og tetthet i huset.   Vi har sentral godkjenning for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 (bolighus).

Send oss gjerne en forespørsel, så tar vi kontakt.

Byggelånskontroll

Vi utfører byggelånskontroll  med rapportering av fremdrift og økonomi i byggeprosjekter. Byggelånsoppfølging benyttes når banken krever en oppfølging av fremdriften i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån.

Etter avtale kan oppdraget utvides til å omfatte uavhengig kontroll eller faglig støtte for tiltakshaver/byggherre.

Send oss gjerne en forespørsel, så tar vi kontakt.

Næringseiendom/ Prosjektanalyse

Næringseiendom
Våre tjenester innenfor næringseiendom omfatter:
Verdivurdering, leiemarkedsvurdering og generell rådgiving.

Vi bistår privatpersoner, eiendomsselskaper, banker og det offentlige med verdivurderinger av næringseiendom til bruk ved kjøp/salg, belåning og regnskapsrapportering.
De senere år har vi utført oppdrag for kunder som Helse Bergen og flere store og små eiendomsselskaper i vårt område.

Vi er sertifisert for verdivurdering av større næringseiendommer i Norsk takst (Norges takseringsforbund)

Send oss en forespørsel, så vil vi kontakte deg.

Prosjektanalyse
Erfaringsmessig kan mange av de feil og problemer som oppstår i løpet av et prosjekt unngås ved å la en uavhengig tredjeperson gjøre en grundig vurdering av prosjektunderlaget før utførelsesfasen.

Vår prosjektanalyse er en uavhengig gjennomgang av underlag og kravspesifikasjoner i et prosjekt. På denne måten sparer prosjekteier kostnader ved at vi i en tidlig fase kan avdekke negative forhold ved utført prosjektering eller kontraktsforhold. Avdekkede forhold kan dermed endres, tiltak tilføyes eller det kan settes inn spesiell oppfølging for å unngå kostbare og tidkrevende konsekvenser.

I forbindelse med prosjekter innenfor bygg og eiendomsutvikling og kan vi bistå med uavhengig prosjektgjennomgang, kvalitetssikring av prosjektdokumentasjon, risiko og usikkerhetsanalyse, valg av kontraktstrategi og beslutningsstøtte.

I prosjekter knyttet opp mot marine næringer f.eks. oppdrettsnæringen samarbeider vi med Bergen Engineering AS som har en bred kompetanse innenfor offshore – marine prosjekter.

Våre medarbeidere innenfor dette feltet har tverrfaglig kompetanse og en sammensatt bakgrunn med erfaring fra prosjektledelse og byggeledelse fra offentlige byggentrepriser og i fra offshore bransjen med kvalitetssikring, prosjektanalyse og risikoanalyse.

Reduser risikoforhold og kilder til kostnad og tidssprekk ved å la oss gjøre en analyse av deres prosjekt.

Ta gjerne kontakt med oss for et kostnadsfritt dialogmøte med drøftelse rundt hvilke tjenester vi kan hjelpe dere med i ulike faser av prosjektet.

Send oss en forespørsel, så vil vi kontakte deg.

Bygge hus – Uavhengig rådgiver

Bygge nytt hus?
Dessverre er det en del av dem som skal få sin drømmebolig oppført som opplever problemer og frustrasjon pga uklarheter rundt hva som er inkludert i byggekontrakten, de tekniske løsningene og kvaliteten på det som skal leveres.
Erfaringsmessig er det derfor smart å engasjere sin egen byggerådgiver som kan følge opp byggearbeidet for dere.

Bergen Takst & Eiendom hjelper boligbyggere som en uavhengig byggekontrollør og rådgiver i boligprosjektet. Omfanget av vårt oppdrag avtales spesielt i hvert enkelt prosjekt og kan være alt fra omfattende rådgiving i løpet av kontrakt og byggefasen til noen timers vurdering av prosjektgrunnlaget før byggefasen.
Ta enkelt kontakt med oss et pristilbud og en plan for oppfølging av byggearbeidet.

Send oss gjerne en forespørsel, så tar vi kontakt.